Stare Civilă

Acte necesare încheierii căsătoriei – Cetățeni Români

1. Actele de identitate ale viitorilor soți – originale și copii.
2. Certificatele de naștere ale viitorilor soți – originale și copii.
3. Certificatele medicale privind starea sănătății, valabile 14 zile inclusiv data căsătoriei, care trebuie să cuprindă expres că persoana se poate sau nu se poate căsători.
4. Documentele traduse și legalizate ori certificate de ofițerul de stare civilă, din care sa rezulte desfacerea căsătoriei anterioare dacă este cazul (certificate de deces sau sentința de divorț) – originale și copii.
5. Declarația de căsătorie se completează de către viitorii soți.

– Actele se depun cu 10 zile calendaristice înaintea oficierii căsătoriei, luându-se în calcul atât ziua depunerii actelor cât și ziua căsătoriei.
– La depunerea actelor este obligatorie prezenta ambilor soți.
– Constituie contravenție la regimul actelor de stare civilă – omiterea declarării, în fața ofițerului de stare civilă, a unor date referitoare la starea civilă a persoanelor sau declararea lor în mod inexact.
– Declarație notarială cu privire la regimul matrimonial ales.

Acte necesare pentru încheierea căsătoriei – Cetățean străin

1. Certificat medical prenupțial eliberat de un medic din România, care să poarte mențiunea “se poate căsători”.
2. Pașaport (original și copie Xerox) – în care să fie aplicată viza de intrare în teritoriul României – sau act de identitate, original și copie Xerox (în cazul membrilor din statele membre ale UE).
3. Actul de identitate al cetățeanului străin și viza acordată acestuia în vederea șederii pe teritoriul României trebuie să fie valabile atât la data depunerii dosarului de căsătorie cât și la data oficierii căsătoriei.
4. Certificat de naștere – original și copie Xerox și după caz APOSTILAT cu Apostila Convenției de la Haga sau supralegalizat în funcție de statutul emitent. Certificatul de naștere va fi tradus și legalizat de un birou notarial de pe teritoriul României.
5. Un document care să ateste domiciliul din străinătate ale cetățeanului sau o declarație pe propria răspundere dată la un birou notarial din România privind domiciliul în țara de origine.
6. Declarație pe propria răspundere, autentificată de un notar public privind domiciliul complet din țara de proveniență, dacă este cunoscător al limbii române scris/citit, starea civilă înaintea căsătoriei, îndeplinirea condițiilor de fond cerute de legea sa naționala pentru încheierea unei căsătorii în România.
7. Declarație notarială cu privire la regimul matrimonial ales.

ATENȚIE !

– Cetățenii statelor cu care România a încheiat tratate, convenții sau acorduri de asistență juridică în materie civilă ori de dreptul familiei vor prezenta documentele eliberate de autoritățile competente ale statului de cetățenie, datate recent – maximum 3 luni de la emitere.
– Se va atașa și traducerea în limba română, legalizată la un notar din România a dovezii/certificatului menționat anterior.
– După caz, dovada desfacerii căsătoriei anterioare prin sentința de divorț sau certificate de deces însoțite de certificatele de căsătorie, apostilate sau supralegalizate în funcție de țară.
– În cazul cetățenilor străini care nu cunosc limba română, la încheierea căsătoriei este obligatorie prezența unui interpret autorizat.

Întocmirea actului de naștere în urma adopției

Pentru înregistrarea actului de naștere ca urmare a adopției solicitarea se face la primăria locului de domiciliul al părinților adoptatori și sunt necesare următoarele acte:

1. Sentința judecătorească de încuviințare a adopției, definitive și irevocabilă, conformă cu originalul și care trebuie să conțină toate datele necesare înregistrării nașterii (numele, prenumele copilului, data și locul nașterii copilului, sexul, numele de familie și prenumele părinților, data și locul nașterii părinților, precum și domiciliul acestora).
2. Copii legalizate după certificatele de naștere și căsătorie ale adoptatorilor.
3. Buletinele de identitate sau cărțile de identitate ale adoptatorilor în copie și original și să nu aibă termenul de valabilitate expirat.
4. Certificatul de naștere a celui adoptat în original, în cazul în care este o adopție internațională, pe lângă actele solicitate mai sus, persoana care îl reprezintă va avea asupra sa o procură specială, autentificată de către un notar public, din care să reiasă că este mandatată pentru înregistrarea adopției și ridicarea certificatului de naștere.

Actele necesare pentru desfacerea căsătoriei prin acordul soților

Cererea de divorț pe cale administrativă se face în scris, se depune și se semnează personal de către ambii soți în fața ofițerului de stare civilă delegat de la primăria care are în păstrare actul de căsătorie sau pe raza căreia se afla ultima locuința comuna a soților.

La cererea de divorț fiecare soț declară pe propria răspundere că:

1. Este de acord cu desfacerea căsătoriei.
2. Nu are copii minori cu celălalt soț, născuți din căsătorie sau adoptați împreună cu acesta.
3. Nu este pus sub interdicție.
4. Nu a mai solicitat altor autorități desfacerea căsătoriei.
5. Adresa ultimei locuințe comune.
6. Numele pe care fiecare sau, după caz, numai unul dintre aceștia urmează să îl poarte după desfacerea căsătoriei.

La cererea de divorț sunt necesare următoarele documente:
1. Certificatele de naștere și de căsătorie ale soților, în original și copie.
2. Documentele cu care se face dovada identității, în original și copie.
3. Declarație autentificată de notar public cu privire la situația locuinței comune, când aceasta nu este aceeași cu domiciliul sau reședința ambilor soți înscris/ă în actele de identitate.

În cazul cetățenilor străini, certificatele de naștere trebuie să îndeplinească cerințele de legalitate prevăzute în convențiile internaționale și tratatele încheiate între România și statele ai căror cetățeni sunt.

Valabilitatea actelor de identitate se va verifica atât la data depunerii cererii cât și la data eliberării certificatului de divorț.

Dovada identității privind desfacerea căsătoriei pe cale administrativă se poate face de către soți cu următoarele documente:

1. Pentru cetățenii români cu carte de identitate, carte de identitate provizorie, buletin de identitate sau în cazul cetățenilor români cu domiciliul în străinătate pașaportul care să se afle în termenul de valabilitate atât la momentul depunerii cererii cât și la data eliberării certificatului de divorț.
2. Pentru cetățenii UE sau ai spațiului economic European documentul de identitate sau pașaportul emis de statul aparținător.
3. Pentru apatrizi pașaportul emis în baza convenției privind statutul apatrizilor din anul 1954 însoțit de permisul de ședere temporar sau permanent după caz.
4. Pentru cetățenii străini din statele terțe pașaport emis de statul ai cărui cetățeni sunt, în care să fie aplicată viza de a intra pe teritoriul României.
5. Pentru cetățenii străini cărora li s-a acordat o formă de protecție în România documentul de călătorie emis în baza Convenției de la Geneva din 1951, sau după caz, documentul de călătorie pentru străinii care au obținut protecție subsidiară-protecție umanitară condiționată.
6. Pentru cetățenii străini solicitanți de azil în România pașaportul emis de statul ai cărei cetățeni sunt însoțit de documentul temporar de identitate.

Inregistrarea decesului

Cadrul legal – Hotărârea pentru aprobarea metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă cu nr.64/2011.
Competența – serviciul de stare civilă.
Procedura – Înregistrarea decesului se va putea face la ofițerul de stare civilă a comunei Corbeanca, județul Ilfov, doar dacă acesta s-a produs în baza comunei.

La declararea decesului se depun următoarele acte:

1.Pentru moarte naturală :
– certificate medical constatator al decesului întocmit și semnat de medical care a constatat decesul.
– actul de identitate al celui decedat.
– certificatul de naștere sau căsătorie al celui decedat.
– actul de identitate al declaratorului.

2.Pentru moarte violentă (crimă, sinucidere, accident, găsirea unui cadavru), în afară de actele enumerate la “punctul 1” se va prezenta și o dovadă eliberată de poliție sau de parchet, din care să rezulte că una din aceste autorități a fost sesizată despre deces.

Termen:
– 3 zile de la data încetării din viață în cazul morții naturale (cuprinzând atât ziua în care s-a produs decesul cât și ziua în care se face declarația).
– 48 ore din momentul decesului sau al găsirii cadavrului, în cazul morții violente.

Notă – În cazul în care decesul nu a fost declarat în termen, întocmirea actului de deces se face cu aprobarea parchetului.

Transcrierea actelor de stare civilă

1. Cerfificatele de naștere străine

Competența – unul dintre părinti are sau a avut ultimul domiciliu în Comuna Corbeanca.
În cazul copiilor a căror naștere s-a produs în străinătate și care au fost înregistrați la autoritățile străine competente, părintii cetățeni români, sunt obligați în termen de 6 luni de la data întoarcerii în țară, să ceară transcrierea certificatelor de naștere străine în actele de naștere românești, la ultimul domiciliu pe care l-au avut sau îl au în țară.

Acte necesare :
– Fotocopia actului de identitate al părintelui care solicită transcrierea.
– Certificatul de naștere în original apostilat conform Convenției de la Haga (dacă este cazul) și o fotocopie legalizată a acestuia.
– Traducerea în limba română a certifcatului, autentificată de un notar public din România sau solicitată misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare ale României.
– Fotocopia certificatului de căsătorie al părinților.
– Adeverința de domiciliu pentru cetățenii români cu domiciliul legal în străinătate – eliberată de S.P.C.L.E.P. Comuna Corbeanca.
– Declarație pe proprie răspundere dată la notar de către ambii părinți din care să reiasă domiciliul minorului din România, la unul dintre aceștia, în cazul în care părinții au domicilii diferite.

Depunerea dosarului de transcriere

Se poate depune personal de către unul dintre părinți sau de către o altă persoană ce are procură specială în acest sens.

Din procura speciala trebuie sa rezulte ca solicitantul este împuternicit de către unul din părinți, să-l reprezinte la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Comuna Corbeanca, pentru transcrierea nașterii în actele de stare civilă românești și ridicarea certificatului romanesc.

Procura specială poate fi autentificată de oricare dintre următoarele autorități:
– Notar public din România.
– Misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din țara în care se află părinții.
– Notar public străin, procura urmând a fi supralegalizată prin aplicarea apostilei, conform Convenției de la Haga din 5 octombrie 1961.

2. Certificatele de căsătorie străine

Competența – unul dintre soți are sau a avut ultimul domiciliu în Comuna Corbeanca

Acte necesare :
– adeverință privind ultimul domiciliu din țară, pentru cetățenii români cu domiciliul legal în străinatate.
– Fotocopie a cărții de identitate sau a buletinului, pentru cetățenii români cu domiciliul în Comuna Corbeanca.
– Adeverința din care să rezulte cum figurează în Registrul Permanent de Evidența Populației.
– Certificatul sau extrasul de căsătorie original apostilat conform Convenției de la Haga sau supralegalizat, după caz.
– Fotocopie legalizată a certificatului de căsătorie sau extrasului de căsătorie.
– Traducerea în limba română a certificatului de căsătorie sau extrasului de căsătorie, legalizata de către un notar public din România sau după caz solicitată misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare ale României.

– Declarație legalizată la un notar public din România sau în fața unui notar public străin cu apostilata conform Convenției de la Haga – în situația în care:
– Soții și-au păstrat numele de familie anterioare (excepție Italia).
– Nume de familie reunite sau soțul a luat numele de familie al soției.
– Numele purtat de către soți în timpul căsătoriei NU este înscris în certificatul de căsătorie străin.

– Certificatele de naștere ale soților în fotocopii.
– Sentința de divorț, rămasă definitivă și irevocabilă (dacă este cazul).

– Dacă este din străinătate trebuie apostilată (dacă este cazul) + fotocopie + traducerea în limba română legalizată de un notar public român sau apostilata în cazul legalizării de un notar public străin.
– Dacă este din România în original + fotocopie.

– Certificatul de deces al fostului soț, în cazul în care solicitantul a mai fost căsătorit (dacă este cazul).
– Timbru fiscal în valoare de 1 leu (RON).

 

Depunerea dosarului de transcriere:

Se poate depune personal de către unul dintre părinți sau de către o altă persoană ce are procură specială în acest sens.

Din procura specială trebuie să rezulte că solicitantul este împuternicit de către unul din părinți, să-l reprezinte la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Comuna Corbeanca, pentru transcrierea nașterii în actele de stare civilă românești și ridicarea certificatului românesc.

Procura specială poate fi autentificată de oricare dintre următoarele autorități :
– Notar public din România.
– Misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din țara în care se află părinții.
– Notar public străin, procura urmând a fi supralegalizată prin aplicarea apostilei, conform Convenției de la Haga din 5 octombrie 1961.

3. Certificatele de deces străine

Competența – membrii familiei sau persoana îndreptățită care solicită transcrierea actului de deces au sau au avut ultimul domiciliu (înainte de plecarea definitivă din țară) în Comuna Corbeanca.

Acte necesare:
– certificatul sau extrasul de deces străin în original apostilat conform Convenției de la Haga și traducerea în limba română legalizată la un notar public din România.
– O fotocopie a certificatului sau extrasului de deces străin legalizată la un notar public din România.
– Fotocopii ale certificatului de naștere și de căsătorie al persoanei decedate.
– Fotocopie a actului de identitate a persoanei decedate.
– Fotocopie a actului de identitate a persoanei care solicită transcrierea certificatului de deces.
– Timbru fiscal în valoare de 1 leu (RON).

Documente necesare pentru efectuarea anchetei sociale în dosarul de persoane cu handicap necesar la comisia de evaluare a persoanelor cu handicap a județului Ilfov

1. CI/BI a persoanei bolnave în original.
2. CI/BI a persoanelor cu care locuiește persoana bolnavă la adresă, în copii.
3. acte doveditoare a veniturilor realizate cu caracter permanent, a persoanei bolnave și a persoanelor cu care locuiește persoana bolnavă la adresă (după caz/cupon de pensii sau adeverință de salarizare sau adeverință de venituri impozabile de la administrația financiară pentru cei care nu realizează venituri) să aibă data recentă și în original.
4. Referat medical de la medicul de familie cu adresa de cabinet și număr de telefon și care să cuprindă următoarele – data ivirii handicapului și starea actuală detaliată (complicații) – recent și în original.
5. Scrisoare medicală de la medicul de specialitate care să cuprindă detalierea handicapului și complicații (pentru psihic-psiholog, QI sau indicele de deteriorare pentru persoanele vârstnice, pentru ortopedie, radiografii, amputații, starea bontului, spirometrie în caz de deformare coloana vertebrală severă) recent și în original.
6. Bilete de ieșire din spital – recente și în original, după caz.
7. Pentru toți copiii persoanei bolnave, după caz următoarele date:
– nume și prenume
– adresa
– cnp
– număr de telefon,
scrise pe o coală de hârtie, sau notate în cererea care se va face de către persoana bolnavă sau rudele apropiate.