Concurs de recrutare pentru funcția de Inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Public de Asistență Socială

ANUNȚ ANGAJARE Inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Biroului urbanism și amenajarea teritoriului

Primăria Comunei Corbeanca din județul Ilfov anunță, în conformitate cu prevederile art.58 alin.(2) lit.b) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.39 alin.(2) din HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificărle și completările ulterioare, organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Biroului urbanism și amenajarea teritoriului.

Concursul va avea loc în data de 12.01.2018 ora: 10.00, proba scrisă la sediul primăriei comunei Corbeanca – Str. Independenţei, nr. 14, comuna Corbeanca, judeţul Ilfov.

Probele stabilite pentru concurs vor consta în proba scrisă și interviul.

În vederea participării la concurs, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții de participare:

Condiții generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Condiţii specifice:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 1 an.

            Bibliografia necesară participării la concurs:

– Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

– Constituția României din 21 noiembrie 1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

– Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completarile ulterioare;

– O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare;

– Legea nr.350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

– Ordinul nr.233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii  nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism;

– Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, republicată,

– Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

– H.G. nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Atribuţiile prevăzute în fişa postului de inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Biroului urbanism și amenajarea teritoriului:

 • analizează, verifică, întocmeşte şi eliberează certificate de urbanism, pentru utilităţi (energie electrică, apă, canal, gaze), lucrări de construire şi demolare pentru construcţiile şi amenajările urbanistice din cadrul comunei;
 • întocmeşte autorizaţii de construire imobile noi, consolidări, supraetajări, recompartimentări interioare, pentru utilităţi (energie electrică, apă, canal, gaze) construcţii şi amenajări urbanistice aflate pe teritoriul comunei;
 • întocmeşte autorizaţii pentru desfiinţarea de construcţii existente, pentru lucrări de extinderi reţele de utilităţi, branşamente şi racorduri, reabilitări sistem rutier, modernizări şi reparaţii străzi, pentru corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame;
 • întocmeşte și eliberează corespondenţa specifică prin care se precizează prevederile legale în care se încadrează lucrările de construcţie propuse de solicitanţi pe raza comunei;
 • lucrează cu publicul în vederea verificării documentaţiilor, primirii completărilor la dosare, eliberării certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor, inclusiv a planşelor anexe vizate spre neschimbare;
 • întocmeşte situaţiile statistice privind autorizaţiile şi certificatele de urbanism eliberate de către instituție;
 • colaborează cu arhitectul șef pe linie de disciplină în construcţii în vederea rezolvării sesizărilor privind lucrări de construcţii efectuate pe raza comunei;
 • colaborează cu consilierul juridic sau cu secretarul comunei în vederea instrumentării dosarelor care fac obiectul unor litigii aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, privind lucrări de construire;
 • colaborează cu personalul din cadrul Biroul registru agricol si cadastru în vederea obţinerii datelor privind regimul juridic al terenurilor, necesare la întocmirea certificatelor de urbanism;
 • arhivează documentele eliberate, clasează corespondenţa şi eliberează duplicate ale documentaţiei din arhiva biroului;
 • verifică scriptic şi pe teren respectarea prevederilor legale şi a regulamentului de urbanism privind construcţiile (noi, extinderi, reparaţii capitale, demolări) de pe raza comunei;
 • se informează cu privire la noutățile legislative în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului, precum și cu privire la modificările intervenite;
 • exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale consiliului local sau dispoziții ale primarului.

              Dosarele de înscriere se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul primăriei comunei Corbeanca din Str. Independenţei, nr. 14, comuna Corbeanca, judeţul Ilfov, respectiv până la data 31.12.2017, ora 16:00, ultima zi de selecţie a dosarelor fiind în data de 09.01.2018. Persoană de contact: Vlăsceanu Iulica Iuliana cu fucția publică de referent, clasa III, grad profesional superior în cadrul Compartimentului contabilitate-buget, telefon 021.266.60.31, fax 021.266.60.10, adresă de email iuliavlasceanu@yahoo.com.

 Dosarele de concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

 1. a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din H.G. nr.611/2008;
 2. b) curriculum vitae, modelul comun european;
 3. c) copia actului de identitate;
 4. d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
 6. f) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;*
 7. g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;**
 8. h) cazierul judiciar;***
 9. i) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Note:

*Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la lit. f) este prevăzut în anexa nr. 2D din H.G. nr. 611/2008. Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut anterior, trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

**Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

***Documentul prevăzut la lit. h) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Copiile actelelor prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepţia documentului prevăzut la lit. c).

Formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din H.G. nr.611/2008 se pune la dispoziţie candidaţilor, prin publicare pe pagina de internet a primăriei www.primariacorbeanca.ro în format deschis, editabil, în cadrul secţiunii dedicate publicităţii concursului, precum şi la sediu, în locul special amenajat pentru desfăşurarea de activităţi de informare şi relaţii publice, în format letric.

Anexa  nr.3 , (ANEXA Nr. 2D la H.G. nr.611/2008) Descarca format editabil>

Anexa nr.4, (ANEXA Nr. 3 la H.G. nr.611/2008) Descarca format editabil>

ANUNȚ ANGAJARE Inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Public de Asistență Socială

Primăria Comunei Corbeanca din județul Ilfov anunță, în conformitate cu prevederile art.58 alin.(2) lit.b) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.39 alin.(2) din HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificărle și completările ulterioare, organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Public de Asistență Socială.

 

Concursul va avea loc în data de 04.12.2017 ora: 10.00, proba scrisă la sediul primăriei comunei Corbeanca – Str. Independenţei, nr. 14, comuna Corbeanca, judeţul Ilfov.

Probele stabilite pentru concurs vor consta în proba scrisă și interviul.

 

În vederea participării la concurs, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții de participare:

Condiții generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Condiţii specifice:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 9 ani.

 

            Bibliografia necesară participării la concurs:

– Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

– Constituția României din 21 noiembrie 1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

– Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completarile ulterioare;

– Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– H.G. nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare.

 

Dosarele de înscriere se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul primăriei comunei Corbeanca din Str. Independenţei, nr. 14, comuna Corbeanca, judeţul Ilfov, respectiv până la data 23.11.2017, ora 16:00, ultima zi de selecţie a dosarelor fiind în data de 30.11.2017. Persoană de contact: Vlăsceanu Iulica Iuliana cu fucția publică de referent, clasa III, grad profesional superior în cadrul Compartimentului contabilitate-buget, telefon 021.266.60.31, fax 021.266.60.10, adresă de email iuliavlasceanu@yahoo.com.

 

Dosarele de concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

 1. a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din H.G. nr.611/2008;
 2. b) curriculum vitae, modelul comun european;
 3. c) copia actului de identitate;
 4. d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
 6. f) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;*
 7. g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;**
 8. h) cazierul judiciar;***
 9. i) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Note:

*Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la lit. f) este prevăzut în anexa nr. 2D din H.G. nr. 611/2008. Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut anterior, trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

**Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

***Documentul prevăzut la lit. h) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Copiile actelelor prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepţia documentului prevăzut la lit. c).

Formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din H.G. nr.611/2008 se pune la dispoziţie candidaţilor, prin publicare pe pagina de internet a primăriei www.primariacorbeanca.ro în format deschis, editabil, în cadrul secţiunii dedicate publicităţii concursului, precum şi la sediu, în locul special amenajat pentru desfăşurarea de activităţi de informare şi relaţii publice, în format letric.

Anexa nr 4 HG FORMULAR DE INSCRIERE LA CONCURS >> Descarca.

Anexa nr 3 HG ADEVERINTA >> Descarca.