Registratură

Descarcă cererea

 

Descarcă cererea

 

Descarcă cererea

 

Documente necesare pentru obținerea autorizației de transport:

1. Pentru operatorii de transport:
– copie de pe certificatul de înmatriculare la Oficiul Registrului și Comerțului ca persoană juridică;

– copie statut (obiect de activitate, asociat);
– copie C.I./ B.I. asociați și angajați;
– copie după licența de transport sau exemplarul de serviciu al acesteia eliberată de agenția Autorității Rutiere Române – Ilfov;
– copii cărți identitate autovehicule;
– copii de pe contractele individuale de muncă ale conducătorilor auto utilizați în localitatea de autorizare, angajați pe perioadă nedeterminată, vizate de autoritatea publică competentă, potrivit legii;
– copii de pe atestatele profesionale ale conducătorilor auto angajați ca taximetriști;
– dovada că toate taxiurile sunt deservite printr-un dispecer taxi;
– recomandarea din partea Camerei Naționale a Taximetriștilor din România – filiala asociației profesionale Ilfov;
– dovada deținerii asigurării obligatorii de răspundere civilă auto;
– dovada deținerii asigurării în caz de accident, pentru persoanele sau bunurile transportate în regim de taxi.

2. Pentru  taximetriștii independenți:
– copie de pe autorizația eliberată pentru executarea unei activități economice, conform legislației în vigoare;

– copie C.I./ B.I.;
– copie de pe licența de taxi eliberată de agenția Autorității Rutiere Române-Ilfov;
– copie de pe licența de execuție pe vehicul pentru autovehiculul utilizat, deținut în proprietate sau cu contract de leasing, eliberată de agenția Autorității Rutiere Române-Ilfov;
– copie carte de identitate autovehicul;
– copie de pe atestatul de pregătire profesională valabil;
– dovada că taximetristul este deservit de un dispecer taxi;
– recomandarea din partea Camerei Naționale a Taximetriștilor din România – filiala asociației profesionale Ilfov;
– dovada deținerii asigurării obligatorii de răspundere civilă auto;
– dovada deținerii asigurării în caz de accident, pentru persoanele sau bunurile transportate în regim de taxi.

Descarcă cerere

Vezi Ordin pentru eliberarea  autorizatiei Autorității de autorizare

Vezi Autoritatea de autorizare

 

Eliberarea autorizatiei de functionare privind locul  si profilul de activitate se va  face in baza unei cereri tip la care se anexeaza urmatoarele documente :
a) Extras de registru sau actul constitutiv al agentului economic;
b) Certificatul de inregistrare in Registrul Comertului;
c) Titlul in temeiul caruia se detine spatial (contract de vanzare-cumparare, titlu de proprietate, contract de inchiriere,contract de concesiune, de comodat);
d) Certificatul constatator de inregistrare a punctului de lucru, in masura in care acesta nu coincide cu sediul agentului economic;
e) Certificat de urbanism si autorizatie de construire pentru constructii efectuate pe domeniul privat sau domeniul public;
f) Aviz de urbanism eliberat de Compartimentul de urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul Primariei Corbeanca, in cazul schimbarii destinatiei initiale a spatiului ce urmeaza a fi autorizat.
g) Contractul de salubrizare incheiat cu firma care presteaza acest serviciu in comuna in vederea ridiciirii si preluarii deseurilor;
h) Acordul vecinilor si/sau, dupa caz, acordul Asociatiei de proprietari din raza de impact a activitatii pentru:
– discoteci, baruri, restaurante, cluburi de noapte, terase amenajate langa acestea;
– orice unitate care solicita activitate cu program prelungit sau non stop;
– orice unitate de productie sau prestari servicii (industriale sau pentru populatie ), depozit en-gros care produc poluare fonica, chimica sau de alta natura;
i) Declaratie pe proprie raspundere privind incadrarea pe tipuri a unitatilor de alimentatie publica pentru unitatile neincluse in structurile turistice, conform H.G. nr. 843/1999 sau certificat emis de catre Ministerul Turismului care atesta categoria localului pentru unitatile  incluse in structurile de primire turistice.
j) Dovada achitarii taxei de autorizare ;
k) Avizul de plata eliberat de Compartimentul Financiar-Contabil al Primariei comunei Corbeanca.

Descarca cererea tip